پاورپوینت و فیلم آموزشی درس 15 – هر چیز که در جستن آنی ، آنی

پاور پوینت و فیلم آموزشی درس 15- از پیوند زیر قابل دریافت است .

   فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تجمل گرایی ) ( 20 دي 1395)26.7MB
فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( مد ) ( 20 دي 1395)4.38MB