پاسخ فعالیت های درس 12

پاسخ فعالیت های درس دوازدهم مخاطب خاص

 

فصل چهارم مخاطب شناسی

درس 12 .مخاطب خاص  صفحه  96

این تصویر می خواهد بگوید رسانه زمانی معنی می دهد که یک انتقال دهنده و یک دریافت کننده ی پیام وجود داشته باشد.اگر مخاطبی نباشد،انتقال پیام صورت نمی گیردبه نظر من با توجه عنوان فصل(مخاطب شناسی)؛ تصویر گویای این است که افراد زیادی با استفاده از شیشه و نامه قصد ارتباط با این فرد را داشتند ولی چون مخاطب خود را نشناختند از وسیله ای استفاده کردند که مخاطب اونها هیج اطلاعی از آن ندارد لذا موفق نشدند ارتباط برقرار کنند. چه بسا اگر با دود و آتش پیام میدادند ارتباط برقرار میشد.

فصل4 مخاطب شناسی تصویر فیل صفحه 95. داستان فيل در مثنوي معنوي:
اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل

پیل اندر خانۀ تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکی‌اش کف می‌بسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودان است این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بُد است
همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن می‌کرد هرجا می‌شنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هر کس اگر شمعی بُدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همۀ او دست‌رس
چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل وز دیدۀ دریا نگر
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب
کف همی‌بینی و دریا نه عجب
ما چو کشتی‌ها به هم بر می‌زنیم
تیره‌چشمیم و در آب روشنیم
ای تو در کشتی تن رفته به خواب
آب را دیدی نگر در آب آب
آب را آبی است کو می‌راندش
روح را روحی است کو می‌خواندش
موسی و عیسی کجا بُد کآفتاب
کشت موجودات را می‌داد آب
آدم و حوا کجا بُد آن زمان
که خدا افکند این زه در کمان
این سخن هم ناقص است و ابتر است
آن سخن که نیست ناقص آن سر است
گر بگوید زآن بلغزد پای تو
ور نگوید هیچ از آن ای وای تو
ور بگوید در مثال صورتی
بر همان صورت بچفسی ای فتی
بسته‌پایی چون گیا اندر زمین
سر بجنبانی ببادی بی‌یقین
لیک پایت نیست تا نقلی کنی
یا مگر پا را ازین گل بر کنی
چون کنی پا را حیاتت زین گل است
این حیاتت را روش بس مشکل است
چون حیات از حق بگیری ای روی
پس شوی مستغنی از گل می‌روی
شیرخواره چون ز دایه بسکلد
لوت‌خواره شد مرو را می‌هلد
بستۀ شیر زمینی چون حبوب
جو فطام خویش از قوت‌القلوب
حرف حکمت خور که شد نور ستیر
ای تو نور بی‌حجب را ناپذیر
تا پذیرا گردی ای جان نور را
تا ببینی بی‌حجب مستور را
چون ستاره سیر بر گردون کنی
بلک بی‌گردون سفر بی‌چون کنی
آنچنان کز نیست در هست آمدی
هین بگو چون آمدی مست آمدی
راه‌های آمدن یادت نماند
لیک رمزی بر تو بر خواهیم خواند
هوش را بگذار وانگه هوش‌دار
گوش را بر بند وانگه گوش دار
نه نگویم زآنک خامی تو هنوز
در بهاری تو ندیدستی تموز
این جهان همچون درخت است ای کرام
ما برو چون میوه‌های نیم‌خام
سخت گیرد خام‌ها مر شاخ را
زآنک در خامی نشاید کاخ را
چون بپخت و گشت شیرین لب‌گزان
سست گیرد شاخ‌ها را بعد از آن
چون از آن اقبال شیرین شد دهان
سرد شد بر آدمی ملک جهان
سخت‌گیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون‌آشامی است…

داستان, فيل در خانۀ تاريک, مولوي, سنایی غزنوی, حديقه‌الحقيقه, مثنوی معنوی
مخاطب منفعل بدون سواد رسانه ای در برخورد با تولیدات رسانه ای قسمتی از واقعیات را درک خواهد کرد. یا میتوان گفت هر کسی از یک واقعیت برداشت های متفاوتی دارد واگر سواد رسانه ای نداشته باشد در برداشت از واقعیت دچار اشتباه خواهد شد همان تعبیر مولوی از فیل

تصویر انسان در جزیره. ص96

فردی در یک جزیزه تنها مانده وکلی پیام تولید کرده یا دریافت کرده ولی مخاطب شناسی نکرده ویا مخاطبی ندارد یا پیام های نجات بخش برایش امده ولی چون تفکر رسا نه ای ندارد یا با متن نوشتاری اشنا نیست نتوانسته از آن ها استفاده کند وتنهاست

گفتگو کلاسی صفحه 97

چرا مخاطبان از رسانه های مختلفی استفاده میکنند؟ چون سن جنس اطلاعات علاقه وسلیقه مخاطبان با یکدیگر متفاوت هست سوال دوم پاسخ. خیر نگاه ها ونگرش وعقاید مخاطبان با هم متفاوته. پاسخ سوال سوم. به خانواده سطح سواد ویژگی های شخصیتی بستگی دارد. پاسخ سوال چهارم. هم سالان نقش بسیار زیادی در تغییر نگرش افراد دارند مخصوصا نوجوانان

تصویر انگشتان دست صفحه 97.

انگشتان بیانگر مخاطبان در سنین متفاوت درجایگاه های متفاوتوشکل ها وویژگی های متفاوت است.

 

تصویر 98قفسه کتاب. هر کسی مطابق با سلیقه علاقه. نگرش خود وموضوع مورد علاقه اش از کتابها استفاده میکند یا کتابی را انتخاب ومطالعه میکند

 

تصویر  صفحه 99

بعضی مخاطبان پیام را دریافت کردن وبرخی دریافت نکردن. عموما در خانواده مادر نقش کلیدی داردوالگوست بنابراین تولیدکنندگان فیلم ویا سازندگان پیام ها را طوری باید بفرستند که ابتدا افکار واذهان مادر را تحت تاثیر خود قرار دهند شبکه های جم هدفشان تخریب خانواده هست واین کار را از مادر شروع می کنند

گفت و گوی کلاسی صفحه 101

آیا پیشرو بودن در پذیرش نوآوری های رسانه ای همیشه مثبت هست ؟ خیر بایدتفکر رسانه ای پشت ان باشد مثلا پیشرو بودن در خرید اولین مدل جدید موبایلی که به بازار آمد ه یا مدل لباس یا لوازم خانگی
در صفحه 101 به این اشاره شود که مخاطبان در برابر پیام های متفاوت ، بر خورد های متفاوتی دارند ؛یعنی این گونه نیست که یک نفر همیشه و نسبت به هر پیامی مثلا در گروه پیشروان یا در گروه دیر باوران باشد؛بلکه استقبال هر کس نسبت به برخی تغییرات کمتر و نسبت به برخی بشتر بوده است

فعالیت گروهی صفحه 102

بالا حجم زیادی از پیام را هر روز مخاطبان دریافت میکنند ونداشتن سواد رسانه ای موجب سر در گمی آن ها میشود

تصویر صفحه 92

(عکس و مکث ) برداشت متفاوت مخاطبان از یک پیام هست یکی عدد9 میبینه ودیگری 6