پاسخ فعالیت های درس 11 دروازه بانی خبر

شروع درس ۱۱
 پاسخ فغالیت ها و تفسیر تصاویر

موضوع دروازه بانی خبر
عزیزان همکارهمانطورکه درص ۷۹ ملاحظه میفرماییدتعداد زیادی از انواع روزنامه ها رانشان می دهد که حتی ازطریق سرچ اینترنتی نیزمی توان به هرکدام از آنها بااسامی متفاوت دسترسی داشته باشیم
روزانه خبرهای متفاوتی باتیترهای مختلف درسراسر دنیا مخابره میشود که از شبکه های گوناگون قابل دریافت هست

فعالیت گروهی ص ۷۹ و۸۰

شماعزیزان باید قبل از انجام این فعالیت هرکدام از دانش آموزان راوادارکرده برگه ای یادفتری راآماده کنند وبه مدت پنج دقیقه آنهااخبارمربوط درجدول رابینند وبصورت انفرادی ازاین ۱۹یا۲۰خبرهرکدام که مهمتربوده راانتخاب کنندوبه ترتیب اهمیتشان آنهارارتبه بندی کنند
وقتی کارانجام شد وشما تاییدکردید وارد جدول ص۸۱میکنند

اگردانش آموز به صورت انفرادی دنبال انتخاب باشد معمولا اولویت انتخاب خبرراباتوجه به ذوق وسلیقه وتاثیر آن بر زندگی فردی انتخاب میکندیعنی بینش ودیدگاه فرد مهمترشناخته میشود

اماوقتی گروهی انتخاب میکنند سعی میکنند درانتخاب، سلیقه ودیدگاه اکثریت رادرنظربگیرند

بطورمثال. درانتخاب فردی ممکنه فراگیر اخبارورزشی انتخاب اولش باشه اما درانتخاب گروهی اخبارسیاسی اولویت اول قرارمیگیره یااخبارمربوط به زلزله

 تصویر ص ۸۱

منظورازاین عکس خبرنگاریهای مختلف رانشان میدهد که برای انواع رسانه کارمیکنن مثل tv،رادیو ،نشریات ،،،

پس دروازه بانی خبر مخصوص روزنامه هانیست بلکه شامل همه ی رسانه ها میشود یعنی همه ی رسانه برای انتقال پیام به مخاطبان خود پیامهای زیادی رادریافت میکنن اما نهایتا گزینشی آنهاراچینش کرده وپردازش

آنهاراچینش کرده وپردازش میکنند که این نوع اقدام رادروازه بانی خبرمیگویند
شماهمکارگرامی باید چندروزنامه بروز بخرید وبین دانش آموزا تقسیم کنید هرگروه موظف می شوند باتوجه به روزنامه ای که دستشون هست به سوالات جواب دهند

البته اگرشماروزنامه دراختیارداشته باشید میتوانید از رسانه های برخط استفاده کنید مثلا ازطریق اینترنت چند روزنامه رادانلود کنید یابازپخش عنوان اخبار ی که ازرادیو یاتلویزیون شنیده اید
دقت کنید
دو کلمه نیم تای بالا ونیم تای پایین روزنامه منظورچیست؟وقتی روزنامه راشمامیگیرید بروی هم تاشده
قسمت بالای روزنامه که معمولا نوع فونت واندازه ورنگ نوشته هاواندازه ی عکسهامتفاوت ازبقیه صحفات هست وعموما مهمترین خبرهارامینویسناماتای پایین که معمولا اخبارزرد نوشته میشود که باتوجه به سلقیه مخاطب انتخاب میشود
فعالیت کلاسی ص۸۲

فراگیر باید همه ی روزنامه هاراببیند وشباهتها وتفاوتهای هرکدوم از روزنامه راپیداکند

مثلا شباهت درهمه روزنامه ها اینکه تماما تای بالا بافونت بزرگ نوشته شده برجسته سازی شده وهمه عکس وتیتراژ وشناسنامه ،سردبیر وووودارند

اماتفاوتها مثل اینکه یکی سیاسی ودیگری اقتصادی ویااجتماعی وغیره میبا شد

پخش فیلم سواد رسانه ای درمطبوعات برای دانش آموزان

فراگیربابه دقت به فیلم نگاه کندونکات تاکیدشده درفیلم رابازیابی کند در روزنامه هایی که دردست داردیا به نوعی باآن آشنا شد

تحلیل عکس ص۸۳

شما دراین صفحه دو تصویرمتفاوت رامیبینید
یعنی مجله تایم خیلی زیرکانه قطعه ای ازیک عکس راکه شاید درنمازجمعه مشغول دعاونمازبوده رامیاره ودرکناراجساد کشته های مظلوم فلسطینی قرارمیده وبه این صورت بااین برش منظورخودرابه مخاطب القامیکنه درصورتیکه واقعیت دوچیزمتفاوت بوده

آقا درحال نمازهست درصورتیکه جسد مربوط به جای دیگربوده اماآنچه مخاطب منفعل برداشت میکنداین است که پیرمردی درکناردیگران برای مردگان دعامیکند

سواد بصرى رو نشون ميده, که ببينيم ايا قدرت تشخيص پيام تصاويررو دارن؟ ممکنه همين عکس بظاهر دعا گو براى کشته شده ها, خودش عامل طرح و نقشه براى کشتار انها بوده باشد

تحلیل نمودار ص ۸۴

فراگیر باید متوجه شود که برای انتخاب خبرهای نهایی بایدچند مرحله رابرای چینش وگزینش وپردازش پشت سر بگذارد

ممکنه ابتدا ازبین صدتاپیام مجبور به انتخاب ده تای آنهاشود
دوباره ازبین ده تاباید اولویت بندی بشه که کدومیک مهمتره وممکنه ۶ تاراگزینش کنه
ازبین این ۶ پیام باز اولویت بندی میشه وممکنه درپایان سه مورد انتخاب نهایی شود

 

تحلیل سوره زمرآیات ۱۷/۱۸

اشاره داردبه اینکه تحت تاثیرهرپیامی قرارنگیریم حتماپیام رابه دقت بخوانیم وبهترینهاومفیدترین آن راانتخاب کنیم دراین صورت فرد هدایت شده وآگاهانه وباخرد زندگی میکند

منظوراین است که مخاطب منفعل تحت تاثیر عقاید وارزشهای سارندگان پیام قرارمیگیرد وآنهارامی پذیرد مخصوصا اگر بعضی از دیدگاههای مهم بی اهمیت انگاشته شود یاحذف شود

گفتگوی کلاسی ص ۸۵

دوروایت از دوخبرنگارگفته شده
فراگیر باید هردوتاپیام رابخواند وبامشورت همگروهی های خود مشخص کند که ازنظرراوی هرروایت چه ارزشهای حاکم بوده وچه دیدگاههای نادیده گرفته شده
مثلا دردیدگاه اول راوی میزان خسارت به مردم فلسطین یااقداماتی که اسراییلیها انجام دادن نادیده گرفته امامظلوم بود ن مردم اسراییل ومشکلات اسراییهارااشاره کرد

تحلیل آیه ۶ سوره حجرات

خداوند هم سفارش داده به دقت وپیگیری خبر برای دستیابی به حقیقت آن

یعنی تاکید کرده که مخاطب منفعل نباشید چون اگر انسان به محض شنیدن یک خبر تحت تاثیرقراربگیرد وبلافاصله درجواب آنچه دیده یاشنیده بدون تحقیق اقدام کند دچارپشیمانی میشود

برجسته سازی

یکی ازانواع شیوه های انتقال پیام بهرمخاطبان استفاده ازفن برجسته سازی میباشد

یعنی تولیدکننده پیام ازبین مجموعه فراوانی ازپیامها بیاد وآنچه کم اهمیتتر وکوچکتربوده را بولد کند وبه عنوان خبر مهم تیتربزند

برجسته سازی دررسانه های مختلف شکلهای مختلفی داره
مثلا دررادیو باتوجه به لحن گوینده یاتیتراول اخبارمیتوان اخبارمهمترکه برجسته شده اندرامتوجه شد
درروزنامه ها بااندازه فونت وتیترکردن
البته استفاده ازقابلیتهای گرافیکی درهمه رسانه هابجزرادیو هم میتواند به برجسته سازی خبرها درانواع رسانه

مثلا برجسته سازی تیتر خبری خبرفارسی  bbc

این درس مجموعا باید از سواد مطبوعات گفت و روزنامه هایی از چند جناح رو انتخاب کرد و نیم تای بالا رو در کلاس بر اساس اهمیت خبر بررسی کرد و خبر 1 و 2 رو پخش کرد و از دانش آموز  بایستی پرسید که حتی شبکه های تلویزیونی چه در داخل و چه خارج از کشور چه خبر هایی رو سر تیتر خبر قرار می دن و چقدر برایشان اهمیت دارد . و همین کارو بر اساس فعالیت کتاب درسی هم انجام بدن و خودشونو در راستای مجری و یا تحلیگر خبر قرار بدن و خبر ها رو آنالیز کنند و طبق اهمیت بچینند
دقت فرمایید که رسانه ها با مخاطبین منفعل بیشتر در ارتباط هستش آنانی که بیشتر وقتشون در رسانه ها هستند بدون هیچ مدیریتی و در ثانی کنترلی بر افکار و اندیشه خودشون ندارند و هر آنچه شبکه ها و رسانه ها و … بیان دارند دربست می پذیرند . رسانه بر روی افکار آنان می توانند به راحتی مسلط شوند . در واقع رسانه اینها رو می خواد .
دربررسی خبری شبکه یک سراسری ایران وشبکه خبری bbc درموردیک خبرمشترک که مدال گرفتن خانم کیمیاعلیزاده است بعنوان سرخط خبرbbcحرفه ای تروجذاب ترعمل کرده وهردوشبکه بیطرف عمل نکردندبلحاظکیفیت وروشنایی وتصویربرداری ودست اول بودن منابع استودیومجری خبرbbcحرفه ای ترعمل کرده وحتی تصویرواضح وهمه جانبه تروحتی صدای خودکیمیاراپخش کرده درعین حال درکارشناسی خبربیشتربه محدودیت هاوبزرگ کردن حاشیه ی ورزش زنان پرداخته درعین حال درشبکه ی یک متاسفانه تصویرواضحی ازکیمیابه عنوان اصل خبرنپرداخته بیشتربه سخنان وتبریک رییس جمهورپرداخته یعنی اخباربیشتررنگ مردانه دارندوپخش خبریک باگوش دادن رادیوفرقی نمیکنه درحالی که تلوزیون بایدتصویرمتناسب باخبرپخش بشه ومیانگین درنطرگرفتن زمان خبرهم رعایت نمیشه بیشترسخنان مسولین بیشتردراولویته ومشروح انهاهم درخبرپخش میشه واین برای مخاطب خسته کننده است وتنوع خبری کمتره وبیشتراخباربازنمایی منفی ازکشورهایی چون امریکا اسراییل وعربستانه
 و به عنوان انتقاد به خبر bbc    در مورد کیمیا علیزاده می توان گفت  از یک کارشناس ورزشی  دعوت کردند ولی  اقای کارشناس به جای پرسیدن سوال های ورزشی از  نقش زنان و جایگاه انها  سوال می پرسد .

مهم جلوه دادن موضوع بی اهمیت شخصیت عروسکی جیگر

رسانه های بی طرف

همکاران گرامی بعضی از خبرگزاریهاوشبکه های خبریرعلیرغم اینکه خود راکاملا بیطرف معرفی میکنند وادعامیکنندکه درارایه پیام بدون تعصب وجهت گیری هستند اماچون هرتولیدکننده پیام رسانه ای بایدازدیدگاه وارزشهای خود استفاده کرده ودست به انتخاب بزندبنابراین نمیتوان بطورکامل رسانه ای رابدون سوگیری وجانبداری معرفی کرد

 

تحلیل عکس ومکث ص۸۸

دراین تصویر رسانه رادرقالب tvانتخاب کرده به نمایندگی ازبقیه رسانه ها
سپس همین رسانه رابه یک آفتاب پرست تشبیه میکند

تصویراول زمانی که رسانه درذهن مخاطب رخنه میکند وجهت فکری اواراتعین میکند ازطریق پاره ای ازحرفهای مخاطب پسندوایجاد اعتماددرمخاطب

تصویردوم همانطورکه آفتاب پرست بعداززوم کردن روی شکار یهویی بازبان چسبانش حشرات راصیدمیکند تلویزیون هم بابرنامه هایش مخاطب منفعل راصیدمیکند

تصویرسوم هم اینکه رسانه هاباتوجه به ذایقه مخاطب رنگ عوض میکنند

ناگفته نمونه که دراین عکسهابیشتراخبارمربوط به bbcرا به یک آفتابپرستی تشبیه کرده که باتوجه به ذایقه مخاطبینش اوناراشکارمیکند وتحت تاثیرشون قرارمیده

تمام ویژگی های آفتاب پرست را برای رسانه در نظر بگیریم:
رنگ عوض کردن. استفاده از فنون گوناگون.
سرعت در شکار. اثرگذاری سریع در رسانه.
طولانی بودن زبان آفتاب پرست گستره اثر گذاری رسانه و نهایتا شکار مغز انسان توسط رسانه.

فعالیت درخانه ص ۸۸
این فعالیت باید توسط دانش آموزان انجام شوداماشماهمکاران باید اوناراتفهیم کنید که چه ازطریق اخباررادیو وچه روزنامه وچه تلویزیون یاهرشیوه دیگری به سوالات پاسخ دهند

رسانه برخط چیست وچه تفاوتی بانابرخط دارد؟
رسانه ی برخط شامل تمام رسانه های میشود که ازطریق اینترنت میتوان به آنهادست پیداکردودرعین حال چاپی هستند و آنلاین هستند. .

امارسانه ی نابرخط رسانه های راشامل میشودکه هیچگونه نوشتاری رانیازندارد و نیازی به اینترنت ندارد. مثل cd

بیشتربدانید ص۸۹

حتماتوسط دانش آموزان مطالعه شوند امابرای امتحان لزومی ندارد

لطیفه های ص ۹۴
حتماباید یادگرفته شوند ومشابه آنها راهم پیداکنند ومیتوان درامتحان ازدانش آموز سوال شودکه چندنمونه از لطیفه های رسانه ای که تاحالا شنیدید رانام ببرید