پاسخ فعالیت های درس پنجم

درس 5: از باز نمایی تا کلیشه ص34

تصویر ص 33 دو بازنمایی متفاوت درموردخانواده رانشان می دهد تک فرزندی و خانواده با فرزندان زیاد که هر کدام دریک دوره از سیاست های کشور ما مورد توجه بوده است

ص 35با شنیدن عبارات زیر چه مفهومی در ذهن شما تداعی می کند ؟

بازنمایی وقتی تکرار شود تبدیل به کلیشه می شود

لوازم صوتی و تصویر ژاپنی : بسیار با کیفیت

خودروهای سواری آلمانی : بسیار با کیفیت ، سرعت بالا ، سوخت پایین

اجناس چینی : بنجل

تصویر  ص 35: اشاره به سریال در حاشیه دارد که مورد اعتراض جامعه پزشکی قرار گرفت به این علت که کلیشه های ساخته شده در مورد پزشکان را زیر سوال می برد

تصویر ص 37: جنایات داعش را نشان می دهدکه این کار را با نام خدا و اسلام انجام می دهند به همین دلیل اسلام و مسلمانی مردم جهان را یاد داعش و جنایات آن می اندازد

عکس و مکث ص 38

پولهای نفت موجب تقویت داعش میشود .
احتمالا تصویر اشاره داره به حمایت برخی عربستانی ها از داعش

پشت پرده داعش دست هایی است حتی (یک دست بزرگتر) دست هایی بزرگتر در  همین صفحه نوشته در مورد بازنمایی اسلام هست که به اسم اسلام هر جنایتی میکنند در یک دست چکش که در کنارش با هر ضربه بمبی منفجر میشود دست دیگر همان نظر همکارمان استفاده از نفت که که در دستی پول سیاه را می دهند و سکه های پول(که روی کیسه علامت دلار ) را میگیرند و شمشیر که نماد قساوت و جنگ و شاید رقص شمشیرها و از طرفی مظلومیت اسلام (فردی که در گوشه ای با دست های بسته در حال عبادت و ویرانی اماکن
 

باتوجه به لباس وشمشیر ونفت نشان از وجود داعش هست که درکشورهای عربی خصوصا عربستان بافروش نفت بااستفاده اززور سعی درنابودی انسانهای بیگناه واثارتمدن دراین منطقه دارند
  برداشتی دیگر از همکار
درکشورهای عربی خصوصا عربستان فکر می کنم اگر کمی با دقت به تصویر نگاه شود در دستان فرد داعشی چکشی یا پوتکی سنگین و آثار تخریب شده باستانی نیز دیده می شود که حکایت از تخریب آثار باستانی عراق وسوریه دارد ونیز فروش نفت هم با توجه به اینکه برخی از چاه های نفت هم در حمله به عراق و سوریه بدست داعش افتاده بود و با فروش نفت نیز دلار بدست می آوردند و همچنین شمشیر در دست داعشی و نفری که در کنار تصویر زانو زده و آماده مرگ است از کشتار بی رحمانه مردم بی گناه است .

بازنمایی داعش باچرخه ی ترورشکنجه زندانیان فروش نفت قاچاق وخریداسلحه وتخریب اثارباستان

پولهای نفت موجب تقویت داعش میشود .