درس 20 – مراقب اضافه بار باشید !

شروع درس 20. مراقب اضافه بار باشید ( فصل 6 رژیم مصرف رسانه ای)

 

همانطورکه مشاهده می کنید انسانی برای بالارفتن وصعودوتعالی خودش نیازمنداستفاده ازانواع رسانه می باشداماروی بازوی فردقاشق وچنگالی رانشان می دهدکه نشان ازرژیم مصرفی هست که فرد بایددراستفاده ازرسانه ها رعایت کند. پیام های رسانه ای را می توان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیام های رسانه ای که در طول روز به ما می رسد، گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست! به همین دلیل ضروری است که در برابر جریان سیل آسای پیام ها، رژیمی انتخاب کنیم تا ضمن در جه بندی رسانه های اطراف مان، تشخیص بدهیم که کدام را نادیده بگیریم. و از کدام به میزانی و کجا و چه قدر استفاده کرد. ( مدیریت هو شمندانه)

در این فصل قراره یاد بگیرند که رژیم مصرف رسانه ای خودراتعیین کنند. و دانش آموزان بیاموزند که چه کسی، چه رسانه‌ای، را در چه زمانی، و به چه مقداری، در چه مکانی می توانند استفاده کنند.

در درس قبل در جدول ص 152 از دانش آموزان خواسته شده که میزان مصرف. رسانه‌ای خود را در طول هفته بنویسند و نتیجه را در این جلسه با خود به کلاس بیاورند.

پس به فعالیت گروهی ص 152 پاسخ. داده می شود و به این نتایج می رسیم: به تفاوت های فردی خود در استفاده از رسانه پی ببرند. بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به کدام رسانه است؟ مثلا تلگرام بیشترین کاربر را در کلاس دارد. میانگین مصرف رسانه ای اعضای گروه در یک هفته چند ساعت و چند دقیقه است.

باتوجه به جداول دانش آموزان ومقایسه آنها شباهتهاوتفاوتهای جوابهاراپیدامیکنیم.

مثلا شباهت اینکه اکثریت تلویزیون واستفاده ازموبایل وفضای مجازی واینترنت دارند.

تفاوت اینکه تعدادخیلی کمی اهل مطالعه روزنامه یامجله یافیس بوک یا کتاب هستند.
بقیه مواردهم باکمک خوددانش آموز انجام می شود.

اگر بچه ای چاق شود در کودکی و نو جوانی عواقب جبران ناپذیر ی دارد. نه لاغری و کم خوردن خوب است و نه چاقی و پر خوری توصیه می شود یک دستور العمل صحیح در انتخاب و مصرف رژیم غذایی درست تا حدی زیاد سلامت ما را تضمین می کند. د ر استفاده از مصرف رسانه ای و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم باید مراقب باشیم

همانطورکه مشاهده میکنید عکس سه کودک رانشان میدهدکه به صورت چاق ،لاغر،متوسط نشان داده شده
وزنه ای که زیرپای آنهاست نشان میدهدکه کدامیک اضافه بارندارد وایده آل هست
یعنی تشبیه کرده مصرف رسانه ای رابامصرف غذایی
ونشون داده که استفاده افراط وتفریطی خوب نیست وباید با رژیم گرفتن جلوی بی تفاوتی نسبت به استفاده ازرسانه ها ویااستفاده ی زیادی رابگیریم

گفتگوی کلاسی ص ۱۵۵
فراگیران می توانند جهت کارعملی نتایج بدست آمده ازفعالیت گروهی را مرتب کرده وبه برد کلاس بچسبانند که مشخص شودبرای هرتازه واردی یابقیه افرادکلاس که کدام رسانه بیشترموردتوجه بوده وکدامیک اهمیتی نداشته،سپس نظرخواهی از فراگیران که هدف شمامثلا ازاستفاده ی گوشی یارادیو یاتلویزیون ،،،،،به چه خاطرهست

مطلبی که درکتاب آمده است فقط خواسته که به فراگیربفهماندهمانطوری که غذاخوردن نیازروزانه وضروری هرفردی می باشد استفاده ازرسانه هاهم ضروری می باشد

مقایسه کرده همانطورکه پرخوری مشکل سازه ،استفاده ی بی رویه وبدون تعقل ازرسانه ها هم مشکل دارد

بنابراین دراستفاده ازهردو باید رژیمی رادرنظرگرفت چراکه حجم وگوناگونی پیامهای رسانه ای که درطول روز به مامیرسد خیلی بیشترازخوراکیهای دردسترس ماست
بنابراین ضرورت رژیم رسانه ای بیشتراست وباید بهترین پیامهاراانتخاب کنیم

در یک کلاس به. این نتیجه در گفتگوی کلاسی رسیدیم . که 60 درصد اوقات فراغت را به بطالت می گذارنند مثل دراز کشیدن. خوردن و خوابیدن. جلوی آیینه یا کنار پنجره ایستادن. با تلفن صحبت کردن. پرو فایل ها را چک کردن. برنامه دور همی را دیدن. 39 درصد شبکه های اجتماعی . بازی کامپیوتری. 1 درصد مطالعه.

در کلاس خود آنچه را که پر بازدید ترین و بیشترین استفاده رسانه ای را دارند انتخاب کنید و به چهار مورد خواسته شده در گفتگوی کلاسی پاسخ دهید. من در کلاس خود برنامه دور همی را انتخاب کردم  (یا می توانید خندوانه را انتخاب کرد)

 

،

تشبیه رسانه به  غذا

پیام های رسانه ای را می توان همانند غذای  روح در نظر گرفت  با این تفاوت که حجم و گوناگونی  پیام های رسانه ای ، که در طول روز به ما می رسد ، گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست !

به همین دلیل ضروری است که در برابر جریان سیل آسای پیام ها ، رژیمی انتخاب کنیم تا ضمن درجه بندی رسانه های دور و اطرافمان از میان  اطلاعات و پیا م های پیرامونی ، آنچه را مورد  نیازمان است  ، در یافت کنیم .

 

استفاده مشروط و محدود را  کاملا   توضیح دهید .

روی تابلو جدولی دو قسمتی بکشید و در یک ستون مشروط و در ستون بعدی محدودیت در استفاده از رسانه را بنویسید و از آنان بخواهید. پاسخ دهند. مثلا برای مشروط: اگر محتوا سودمند بود. اگر اخلاقی بود. یا مشروط بر اینکه با فرهنگ من سازگاری داشته باشد. ( محدود به به زمان و مکان و هزینه)

جدول ص 157 محدودیت ها و شروط مهم در استفاده از رسانه ها

محدوديت مکان: در یا ها، هواپیما، نبايد از تلفن همراه، روشن استفاده كرد. 
محدوديت زمان: هنگام غذا خوردن با خانواد،، زمان استراحت
محدوديت هزينه: در نظر گرفتن هزينة ماهانه براي مصرف رسانه اي
محدوديت قانونی: عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی
محدوديت ارزشها و باورها: پرهیز از نشر و بازنشر مطالب و تصاوير مغاير با هنجار جامعه

عکس موردنظر گویای این مطلب هست که گوشی همراه وبازیهای رایانه ای آنچنان کودک رابخود جذب می کندکه ممکن است استفاده بی حدواندازه آن بدون رژیم مصرف سبب دورافتادن کودک از خانواده شود
پس بارژیم مصرف میتوانیم درکنارخانواده قراربگیریم ونیازهای عاطفی خودرابرآورده کنیم

 

عکس موردنظر گویای این مطلب هست که گوشی همراه وبازیهای رایانه ای آنچنان کودک رابخود جذب میکندکه ممکن است استفاده بی حدواندازه آن بدون رژیم مصرف سبب دورافتادن کودک از خانواده شود
پس بارژیم مصرف میتوانیم درکنارخانواده قراربگیریم ونیازهای عاطفی خودرابرآورده کنیم

 

 

 

تحلیل عکس ص۱۵۷

عکس بالا_ محدودیت ( خطر) _ اگر بی هوا استفاده کنی، وقتت، زمان ارزشمند ی که می توانستی صرف کارهای مهم تری مثل درس خواندن کنی از بین می رود . فرد در تصویر
مجذوب وسرگرم با تبلت وآهنگ وموزیک هست که سبب شده خطرپیشرو رانبیند

عکس پایین
آگاهی دادن وهشداردادن به مخاطب که درموقع رانندگی ازتلفن همراه استفاده نکند.

زرد کم عمق 
فعّالیت گروهی ص 158 با هدف ترغیب دانش آموزان به تأمل در گزينش اخبار و عناوين در رسانه ها و درک مفهوم اخبار و اطلاعات زرد طراحی شده است دانش آموزان در اين فعّالیت می بايست اخبار رسانه ها را دو بار بررسی كنند؛ بار اول با معیار جذابیت و بار دوم با معیار ارزشمندي در اين فعّاليت دانش آموزان با گزينش اخبار با مو ضو ع هاي متفاوت زير روبرو می شوند كه ممکن است از دانش آموزي با دانش آموز ديگر متفاوت باشد:
•خبر هم جذاب و هم و ارزشمند است
•خبر جذاب است ولی ازشمند نیست
• خبر نه جذاب است و نه ارزشمند است
• خبر كمی جذاب و كمی ارزشمند است

تیترها را می خوانند و امتیاز می دهند : بار اول به چهار مورد از جذاب ترین عنوان ها نمره پنج و به چهار مورد از غیر جذاب ها نمره صفر بدهید

یک بار دیگر عنوان ها را بخوانید و این بار به کار بردی ترین و ارزشمند ترین اخبار و اطلا عات نمره پنج ، و به بی ارزش ترین و غیر کار بردی ترین ، صفر بدهید ؛ سپس نمره های خود را با هم گرو هی ها و گروه های دیگر مقایسه کنید .

دانش آموزان جهت یادگیری مفهوم اخبارزرد باید این جدول راحل کنند.

فراگیر باید بداند که درطول روزمشابه این اخبارزیادهست ومی بیندیامی شنود اماهمه ی آنهابه یک اندازه اهمیت ندارد
پس کاربردیترین وارزشمندترین راانتخاب کند

اخبارزرد

اخباری که باکلمات وسوسه انگیرواحساسی وهیجانی نوشته میشوند وبعدازمطالعه ورویت آنها چیزی رابه دانسته های شما نیفزوده باشد یا خیلی اهمیتی نداشته باشد اخبارزرد گفته میشود

روزنامه نگاري زرد : در آمريكا و تقريبا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شكل گرفت. علت استفاده از واژه زرد به داستان هاي محبوب كودكان و نوجوانان بر مي گردد كه در آن اسم يكي از قهرمانان اين داستان ها كه بسيار هم طرفدار پيدا كرده بود با اسم زرد نوشته مي شد. اين نوع داستان ها روي اوراق يك برگي با كيفيت پايين، قيمت بسيار ارزان و تيراژ بالا توليد مي شد. اين نشريات ارزش خبري چنداني نداشتند و بيشتر محتواي آنها تفريحي و تفنني بود. اخبار ارائه شده در آنها پيرامون كودكان ، قتل عروسي ، روابط خصوصي افراد معروف و… بود.
به تدريج و با گذشت چندي واژه روزنامه نگاري زرد(Yellow Jornalism) به روزنامه نگاري سطحي و عامه پسند معروف شد و تا امروز نزد روزنامه نگاري زرد در اغلب موارد معنا و مفهومي منفي در درون خود پرورانده است و مورد انتقاد شديد بسياري از محافل علمي و آكادميك قرار گرفته است .اغلب اين نوع روزنامه نگاري را به عنوان روزنامه نگار جنجالي مي شناسند كه متكي بر احسا سات مخاطب است
از ديگر ويژگي هاي كه به اين مطبوعات نسبت مي دهند″جلب توجه خوانندگان به هر بهايي است″ ،يعني اينكه روزنامه نگاري زرد تلاش ميكند به منظور افزايش تيراژ خود ،از تاكتيك هايي مانند جنجال سازي باتكيه بر احساسات زود گذر و تب دار و داستان پردازي هاي دراماتيك بهره گيرد

 

تحلیل عکس ومکث ص ۱۶۰

استفاده از تبلت وگوشی جهت بازیهای رایانه ای سبب تنهایی وروحیه ی انزوا وفردگرایی شخص درگروه میشود
یعنی هرکس سرگرم کارخودش می شودوفقط به خودش می نگرد

پاسخ پرسش آخرمتن درس ص ۱۶۰
به نظرشما اخبارزرد بیشتردرکدام رسانه ها ارائه می شود؟

پاسخ مجلات ،روزنامه ها،سایتهای اینترنتی