درس 19 – پنجگانه سواد رسانه ای (2)

 

 

پنجگانه سواد رسانه ای

انتظارات عملكردی:

محتواي پیام های رسانه اي را تحلیل و درک كنند.

يک برنامة تلويزيونی را با استفاد، از سوالات پنجگانه سواد رسانه اي تحلیل و نقد كنند

در تحلیل محتواي رسانه ها و نقد آراء ديگران استقلال وانصاف فکري را رعايت كنند.

از زبان دقیق  براي ارائه افکار، نظرات و تصمیم هاي خود استفاد، كنند

آداب گفت وگوهاي جمعی را رعايت كنند

با ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تلاش كنند آرا و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند

هدف از تکرار آن نوعی پيش آزمون است تا دانش آموزان متوجه شوند در طول سال چه تغییری در سواد رسانه  ای آنان  ايجاد شد ه است ،

اين درس به نوعی جمع بندي دروس فصل هاي دو تا پايان فصل پنج است.

از هفته،قبل دربارة فیلم يا برنامه اي تلويزيونی توافق كنید تا دانش آموزان در روز و ساعت معین آن را تما شا  کنند .و بر اسا س آن  به پرسش های  پنجگانه سواد رسانه ای  صفحه 148پاسخ  دهند .

 

تحلیل تصویر ص ۱۴۸
همانطورکه دردرسهای اول کتاب، فنون اقناع وپنجگانه سوادرسانه ای عنوان شد میتوان براساس همون مطالب موضوع هرتصویر رامشخص کرد
درتصاویر شما درقالبهای مختلف می بینید بافنون اقناع متفاوت اهدافی راسازنده پیام ارسال کرده است .

مثلا درقالب فیلم سینمایی فیلم دزدان کارائیب ازفنون ترس جهت سرگرمی توسط سینمای آمریکا ساخته شده است.

یابافن قهرمان سازی هری پاتر
یانشان دادن پرچم ایران وشکل مناظرات درفصل انتخابات مخاطب رابافن نماد قانع کند
یا برنامه کودک شو. درقالب مسابقه رانشان داده

پنجگانه سواد رسانه ای عبارتنداز

✅ازچه فنونی
✅چطور
✅چه کسی
✅چرا
✅چه محتوا یاپیامی

مورد اول که همون یادآوری فنون اقناع هست
چطور یعنی درچه قالبی (رسانه موردنظر نوشتاری یاگفتاری یاتصویری ووو)
چه کسی یعنی سازنده
چرایعنی هدف
محتوا یعنی پیامی که باتوجه به سبک زندگی ارزشهای رادریک بستر فرهنگی ارایه یاحذف میکند.

 

محتوی این جدول می تواند به دانش آموزان به پاسخگویی سوالات  کمک نماید .

گفتگوی کلاسی ص ۱۴۹

شماباید باکمک دانش آموزان برنامه ای انتخاب واز آنها بخواهید پنجگانه سواد رسانه ای آنرامشخص کنید.

چون این کاررادرنوبت اول انجام داده اید باانجام دوباره این کارپی میبریدکه کتاب تاچه اندازه تونسته دانش آموزشمارافعال کرده وتاثیرگذارباشد .
فراگیرباتوجه به جدول میتواند به شمادراین زمینه کمک کند

تحلیل عکس ص ۱۵۰
همانطورکه درتصویردیده میشود مخاطب جذب برنامه ها رسانهtv شده وآنچنان غرق درتماشا شده که فرهنگ نظافت منزل ورعایت نظم رادرخانه فراموش کرده است.

معمولا مخاطبین برای رسانه تصویری جذاب تخمه رابه عنوان چانشی کار پذیرفته اندکه گاهادیده شده باعث بی نظمی درنظافت منزل می شود.

تصویر  نشان می دهد که رسانه توجه ما را از محیط اطراف ما پرت کرده و مجذوب خود می کند

سوالات  بالای  همین عکس  بیان می کند که ما دراستفاده از وبگاه های علمی تحریم بودیم به این دلیل که سبب رشد و پیشرفت علمی ما می شد اشاره به استفاده صحیح رسانه هم دارد . اما هدف شبکه های فارسی زبان تغییر سبک زندگی ما و القا ارزشهایی ست که مد نظر مدیران و صاحبان این نوع رسانه هاست

بیشتربدانیدحتمامطالعه شود چراکه کمک میکند تادانش آموز بانقش رسانه هادرزندگی آشناشوند.

تحلیل صفحه 151

طرف اینقدر جذب رسانه شده که حتی آدم های توی اتاق را هم زیر پوست تخمه هایش دفن کرده و متوجه نیست.

میخواد بگه این دکمه ی قرمز پاور رو فراموش نکنید و تمام وقتمونو صرف رسانه نکنیم و بد نیست که ازش استفاده کنید و خاموش کنید. مخصوصا زمانی که اعضای خانواده دور هم جمع هستیم و …  گاه باید تلویزیون را  خاموش کرد تا  به زندگی واقعی پرداخت .

دکمه قرمزنشان از دکمه پاورهمه رسانه ها می باشد که باروشن وخاموش کردن آن میتوان باجهان بیرون ارتباط برقرارکرد.

 

فعالیت درخانه به عنوان کارعملی دانش آموزجهت بایگانی درپوشه کارمهم میباشد

اهمیت انجام این تکلیف کمک میکندفراگیر به کمبودهاوافراط وتفریط های استفاده ازرسانه های مختلف پی ببرد ودرمقایسه باهمکلاسی های خود متوجه شوند که کدام رسانه رانسبت به اونا کمتراستفاده میکنند.