درس 13- مخاطب فعال یا منفعل

پاور پوینت و فیلم آموزشی درس 13 ازپیوند زیر قابل دریافت است .

فیلم درس سيزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مخاطب منفعل) ( 21 آذر 1395) 34.4MB
فیلم درس سيزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (سندان) ( 21 آذر 1395) 3.19MB

 

فیلم درس سيزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مسافر) ( 21 آذر 1395) 4.93MB