درس دوم – پیام همبرگری

فیلم های آموزشی درس دوم کتاب از پیوندهای زیر قابل دریافت است:

 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(شغل دروغین) 10.86MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(در بشقاب تو) 16.71MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(پیش به سوی عصر رسانه) 13.03MB

اسلاید درس دوم از پیوند زیر قابل دریافت است:

پاورپوینت درس 2